Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przykładam dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności. Zależy mi, abyś w czasie korzystania z moich usług czuł się komfortowo. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje sposób, w jaki postępuję z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem strony internetowej www.martamalec.pl („Strona”), a także z informacjami zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim urządzeniu, nawet jeżeli informacje te nie stanowią danych osobowych. Z tego względu  proszę o uważne przeczytanie zawartych poniżej informacji dotyczących funkcjonowania mojej Strony.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.martamalec.pl jest Marta Malec przedsiębiorca prowadząca działalnośc gospodarczą pod firmą Marta Malec, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Pabianice (95-200), ul. Wileńska 45a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7312034366, REGON: 363753675 („Administrator” lub „ja”).

Administrator dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO[1]”).

 1. Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@martamalec.pl bądź o skierowanie pisma na adres korespondencyjny Administratora (ul. Ostatnia 10 lok. 19, 95-200 Pabianice).

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas korzystania z mojej Strony nie masz obowiązku podawania jakichkolwiek danych osobowch w celu skorzystania z niej. Za pośrednictwem Strony mogą być jednak gromadzone dane osobowe, które dobrowolnie mi udostępniasz. W takim przypadku Strona posiada wszelkie systemy oraz zakładki używane do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów wymienionych w pkt. V Polityki.

Jeżeli zdecydujesz się dobrowolnie skorzystać z dostępnych funkcjonalności Strony (np. skorzystania z formularza kontaktowego), Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie pozyskana przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobych. W takiej sytuacji zostaniesz poinformowany/a o zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Strona nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnej kategorii danych osobowych określonych w Art. 9 RODO (danych wrażliwych) oraz Art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i czynów zabronionych).

 1. Jaki zakres danych osobowych przetwarzam?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, które podajesz mi w formularzu kontaktowym dostępnym na Stronie oraz w ramach ewentualnych reklamacji związanych z funkcjonowaniem Strony.

Ponadto, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony wykorzystuje pewne informacje, w tym identyfikatory sesji przeglądania lub urządzenia, stanowiące dane osobowe. Informacje te są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w pkt. X Polityki.

 • formularz kontaktowy

Jeżeli zdecydujesz się na nawiązanie ze mną kontaktu za pośrednictwem dostępnego na Stronie formularza kontaktowego przetwarzanie danych przez Administratora obejmuje dane, które musisz zamieścić w formularzu: imię i/lub nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości. Jeżeli chcesz nawiązać ze mną współpracę w ramach oferowanych przeze mnie na Stronie usług, nie zamieszczaj w treści wiadomości swoich danych wrażliwych.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie wyżej wskazanych danych jest niezbędne do wysłania formularza kontaktowego i realizacji związanego z tym celu.

 • reklamacje

Jeżeli złożysz reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony, będę przetwarzać Twoje dane zawarte w reklamacji, w szczególności imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie wyżej wskazanych danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 • W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Przetwarzam dane osobowe użytkowników Strony zasadniczo tylko w celu koniecznym do zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej, zamieszczonych treści oraz prezentowanych usług. Poza tym przetwarzam Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy udzielisz mi na to zgody i zawsze w celu określonym w jej treści.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobe w następujących celach:

 • odpowiadanie na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawę ich przetwarzania stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, stosownie do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji jaką ze mną prowadziłeś, pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes polegający przede wszystkim na obronie przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • nawiązanie współpracy

W ramach dostępnego na Stronie formularza kontaktowego możesz nawiązać ze mną współpracę w ramach oferowanych przeze mnie usług, w szczególności z zakresu dietetyki oraz dietetyki on-line, zakupów z dietetykiem, wykładów czy treningów presonalnych. W takiej sytuacji celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy. Zawierając ze mną umowę określonej treści musisz podać dane niezbędne do jej realizacji (takie jak m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy określonej treści. Dane przekazane w związku z  nawiązaniem współpracy w ramach oferowanych na Stronie usług przetwarzane są w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli po nawiązaniu ze mną kontaktu nie zdecydujesz się na skorzystanie z moich usług, niezwłocznie usunę Twoje dane. Jeżeli jednak skorzystasz z moich usług, Twoje dane będą przeze mnie przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych przetwarzanych w ramach zawartej z Administratorem umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji Twojego zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy. W odniesieniu do tych danych przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w Art. 20 RODO.

 • rozpatrywanie reklamacji

Jeżeli złożysz reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony, Twoje dane osobowe będę przetwarzać w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, na podstawie przepisów o jej rozpatrywaniu oraz na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie w terminie 90 dni od złożenia reklamacji, a po tym okresie w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionionego interesu Administratora polegającym na kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Udostępniam Twoje dane osobowe innym podmiotom, gdy jest to niezbędne dla realizacji moich potrzeb, w szczególności moim podwykonawcom, z których korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji określonych zamówień.

Twoje dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora:

 1. [MŁ2] 
 2. kancelariom prawnym, z usług których korzystam. 

Ponadto, mogę udostępniać Twoje dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania wysłane drogą korespondencyjną na adres do doręczeń Administratora mogę udostępniać Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Ponadto na mojej Stronie korzystam z logotypów serwisów społecznościowych odsyłających użytkowników do należących do Spółki kanałów społecznościowych udostępnianych przez następujących dostawców:

 1. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia – https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content;  
 2. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Pl, Dublin 2, Irlandia – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
 3. Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24 – https://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez dostawców wtyczek zawarte są pod powyższymi adresami stron internetowych.

Dane przekazywane dostawcom wtyczek mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Przekazanie danych osobowych będzie wówczas spełniało standardy ochrony danych osobowych równoważne stopniowi ochrony gwarantowanemu zgodnie z RODO.

 • Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Spółka dokonała na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 RODO.
 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m. in. o  celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, na podstawie Art. 15 RODO;
 • sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie Art. 16 RODO);
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane, wycofałeś/aś zgodę, a Spółka nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych, wniosłeś/aś sprzeciw, który Spółka uznała za zasadny, Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem, na podstawie Art. 17 RODO;
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczę ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych; kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przeze mnie danych osobowych; nie potrzebuję już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przeze mnie decyzji co do zasadności sprzeciwu, na podstawie art. 18 RODO;
 • kopii danych osobowych, które mi dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe – w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystuję Twoje dane na podstawie zgody, w celu wykonania umowy lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie Art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważę, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administratora, wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Media społecznościowe

Strona posiada ikony aplikacji społecznościowych będące, de facto, linkiem www w formie granicznej, umożliwiające odwiedzenie profili zawodowych Spółki. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych przez użytkownika Strony mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników oraz dostawców danej aplikacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzanych przez użytkowników do aplikacji społecznościowych, również na profilach zawodowych Spółki dostępnych w tych aplikacjach.

 1. Jak możesz się ze mną skontaktować?

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@martamalec.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Marta Malec, ul. Ostatnia 10 lok. 19, 95-200 Pabianice.

 • Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zapisuję je na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych plików cookies niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Strony oraz bezpieczeństwa korzystania z niej („niezbędne pliki cookies”).

Zgodę możesz wyrazić przez przystąpienie do korzystania ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies klikając przycisk „Zaakceptuj i zamknij”.
Pamiętaj, że komunikat dotyczący plików cookies wyświetla się od momentu, gdy pierwszy raz odwiedzasz moją Stronę, aż do zaakceptowania plików bądź zmiany ustawień za pomocą przycisku „Ustawienia cookies”. Po dokonaniu wyboru komunikat nie będzie się już wyświetlał, ale w każdym momencie możesz skorzystać z zakładki „Ustawienia cookies”, aby dokonać stosownych zmian.

Przez odpowiednią zmianę ustawień cookies możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie pliki, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do działania Strony.  

Poniżej prezentuję informacje na temat plików cookies zapisywanych za pośrednictwem mojej Strony:

 • niezbędne pliki cookies

Niektóre z wykorzystywanych przeze mnie plików cookies są niezbędne do funkcjonowania Strony i nie mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z niej.

Ponadto, w ramach niezbędnych plików cookies przechowuję informacje w zakresie dokonywanych wyborów użytkowników dot. akceptowanych plików cookies. Działanie to opieram na uzasadnionym interesie Administratora polegającym na obowiązku rozliczalności w zakresie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Google Analytics

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google Analytics Google LLCm 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu dalszej optymalizacji Strony, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co istotne, wchodząc po raz pierwszy na moją Stronę to Ty decydujesz czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie z tego narzędzia. Pamiętaj, że swoją decyzje możesz w każdej chwili zmienić wchodząc w „Ustawienia cookies”.

Google Analytisc w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Strony. Zgromadzone w tej sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. [MŁ3] 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratora Google, jak również możliwość kontaktu oraz prawa, które Ci przysługują w tym zakresie oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. Zapraszam do zapoznania się z jej treścią pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

 • W jaki sposób poinformuję Cię o zmianie Polityki?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w Polityce będą publikowane na Stronie w zakładce „Polityka Prywatności”, a w odpowiednich przypadkach zgłaszane drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą, z podaniem istotnych informacji o zamierzonych zmianach oraz terminu ich wejścia w życie.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 28 lutego 2020 r. 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  


 [MŁ1]Prośba o weryfikację i ewentualne wskazanie podmiotów, którym udostępniasz dane osobowe.

 [MŁ2]Prośba o uzupełnienie.

 [MŁ3]Uwaga do wykonawcy strony – tak to powinno wyglądać. Proszę o stworzenie tego mechanizmu, jeżeli nie istnieje.